Click Here
Click Here
Click Here

વારસાઈ નોંધ

Click Here

વારસાઈ નોંધ (સિટી સરવે કચેરી)

Click Here

ગામ નમૂના નં. ૭ ક્ષતિ સુધારણા

Click Here

બિનખેતી પ્રિમિયમ સાથે બિનખેતી

Click Here

પ્રિમિયમ ભરવા પરવાનગી

Click Here

બિનખેતી પરવાનગી

Click Here

પ્રામાણિક ઔદ્યોગિક હેતુ પ્રમાણ૫ત્ર

Click Here

જમીન ખરીદવા પરવાનગી

Click Here

પરિવર્તનિય વિસ્તારના દાવા પ્રમાણપત્ર

Click Here
DOWNLOADS
CIRCULARS AND OTHER DETAIL
  • અનુક્રમણિકા નંબર-૨ (INDEX-2) ઓનલાઇન મળવા બાબતનો, પરીપત્ર ક્રમાંક: એસટીપી/૧૨૧૯/૪૩૬૧/હ૧ તા.૨૦/૦૩/૨૦૨૦ 
  • બોજા નું પ્રમાણપત્ર (ENCUMBRANCE CERTIFICATE) ઓનલાઇન મળવા બાબતનો, પરીપત્ર ક્રમાંક: આરજીએન/૧૨૨૦૨૦/૧૦૧૭/હ૧ તા.૦૫/૦૮/૨૦૨૦ 
  • હાલ ખેતીની જમીન ધારણ કરનાર અંગે ખેડૂત ખરાઇ પ્રમાણપત્રની કાર્યપધ્ધતિ ઓનલાઇન કરવા બાબતનો, પરીપત્ર ક્રમાંક: ગણત/૧૦૨૦૨૦/૪૨/ઝ તા.૩૧/૦૭/૨૦૨૦ 
  • જમીનની માપણી કરવા માટેની અરજી iORA પોર્ટલ પરથી, સ્વીકારવા તથા જમીન દફતર કચેરીની માપણીની કામગીરી iMojni થી ઓનલાઇન કરવા બાબતનો, પરીપત્ર ક્રમાંક: સીટીએસ/૧૩૨૦૧૯/૧૫૧૯/હ તા.૦૭/૦૮/૨૦૨૦ 
  • પ્રોપર્ટી કાર્ડમાં વારસાઇ નોંધ માટે ઓનલાઇન અરજી કરવા બાબતનો, પરીપત્ર ક્રમાંક: સીટીએસ/૧૩૨૦૧૯/૧૫૩૮/હ તા.૨૫/૧૧/૨૦૧૯ 
  • જમીન અંગેની વિવિધ પરવાનગીઓ મેળવવા માટેની ઓનલાઇન કાર્યપધ્ધતિમાં પ્રોવિઝનલ મંજૂરી, ખેડૂત ખાતેદાર ખરાઇ તથા બોજા સાથે બિનખેતી પરવાનગી અંગે જરૂરી સુધારા કરવા બાબતનો, પરીપત્ર ક્રમાંક: બખપ/૧૦૨૦૧૯/૧૮૯૮/ક તા.૦૮/૧૧/૨૦૧૯ 
  • નવી અને અવિભાજ્ય શરતની તથા ગણોતધારાની પ્રતિબંધિત સત્તાપ્રકાર હેઠળની નવી શરતની જમીનને બિનખેતીના હેતુ માટે જુની શરતમાં ફેરવવા માટે પ્રિમિયમ વસુલવાની પરવાનગી સાથે બિનખેતીની પરવાનગી મેળવવા "બિનખેતી પ્રિમિયમ સાથે બિનખેતી" ની કાર્યપધ્ધતિ ઓનલાઇન કરવા બાબતનો, પરીપત્ર ક્રમાંક: નશજ/૧૦૨૦૦૬/૫૭૧/જ(પાર્ટ-૨) તા.૦૮/૧૧/૨૦૧૯ 
  • ડેટા એન્ટ્રી, સ્ક્રિપ્ટ એન્ટ્રી વખતે કે સ્ટ્રક્ચર એન્ટ્રીની ભૂલ રહી હોય તેવા કિસ્સામાં મામલતદારશ્રીએ સુધારા હુકમ કરી હુકમી નોંધ દાખલ કરી ભૂલો સુધારવાની કાર્યપધ્ધતિ ઓનલાઇન કરવા બાબતનો, પરીપત્ર ક્રમાંક: સીએમપી/૧૦૨૦૧૯/૧૫૨/હ.ર તા.૨૧/૦૯/૨૦૧૯ 
  • ગામ નમુના નં.૬ માં ઇ-ધરા કેન્દ્ર ખાતે વારસાઇ ફેરફાર નોંધ ની ઓનલાઇન અરજી કરવા બાબતનો, પરીપત્ર ક્રમાંક: હકપ/૧૦૨૦૧૯/૧૨૦૩/જ તા.૦૭/૦૩/૨૦૧૯
  • નવી અને અવિભાજ્ય શરતની તથા ગણોતધારાની પ્રતિબંધિત સત્તાપ્રકાર હેઠળની નવી શરતની જમીનને ખેતી અથવા બિનખેતીના હેતુ માટે જુની શરતમાં ફેરવવા માટે પ્રિમિયમ વસુલવાની પરવાનગી મેળવવાની કાર્યપધ્ધતિ ઓનલાઇન કરવા બાબતનો, પરીપત્ર ક્રમાંક: નશજ/૧૦૨૦૦૬/૫૭૧/જ(પાર્ટ-૨) તા.૦૭/૦૩/૨૦૧૯