પ્રિમિયમ ભરવા પરવાનગી

Click Here

બિનખેતી પરવાનગી

Click Here

વારસાઈ નોંધ

Click Here

પ્રામાણિક ઔદ્યોગિક હેતુ પ્રમાણ૫ત્ર

Click Here
CIRCULARS
  • ગામ નમુના નં.૬ માં ઇ-ધરા કેન્દ્ર ખાતે વારસાઇ ફેરફાર નોંધ ની ઓનલાઇન અરજી કરવા બાબતનો, પરીપત્ર ક્રમાંક: હકપ/૧૦૨૦૧૯/૧૨૦૩/જ તા.૦૭/૦૩/૨૦૧૯
  • નવી અને અવિભાજ્ય શરતની તથા ગણોતધારાની પ્રતિબંધિત સત્તાપ્રકાર હેઠળની નવી શરતની જમીનને ખેતી અથવા બિનખેતીના હેતુ માટે જુની શરતમાં ફેરવવા માટે પ્રિમિયમ વસુલવાની પરવાનગી મેળવવાની કાર્યપધ્ધતિ ઓનલાઇન કરવા બાબતનો, પરીપત્ર ક્રમાંક: નશજ/૧૦૨૦૦૬/૫૭૧/જ(પાર્ટ-૨) તા.૦૭/૦૩/૨૦૧૯